10/01/2023 03:42:56
- Mã auth có thể dùng thay cho mã otp gửi về sdt dùng để dự phòng khi bị mất hoặc khoá sim nên cài và lưu mã auth nhé ae